Ұсынылған тақырыптардың маңыздылығын "Самұрық-Қазына Өңдеу" ЖШС (SKO) қызметіне қатысты сіз үшін маңыздылығына және БХК-мен өзара іс-қимыл кезінде бағалауға және шешімдер қабылдауға әсер ету дәрежесіне қарай 5 балдық шкала бойынша бағалаңыз. (Мұнда: 0-маңызды емес, 1 — төмен, 2 — орташа деңгейден төмен, 3 — орташа, 4 — орташа деңгейден жоғары, 5-жоғары)
*
Экономикалық тақырыптар
Экономикалық көрсеткіштер (GRI 201) *
Нарықтарда болу (GRI 202) *
Сатып алу тәжірибесі (GRI 204) *
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл (GRI 205) *
Бәсекелестікке кедергі (GRI 206) *
Салықтар (GRI 207) *
Материалдар (шикізат) (GRI 301) *
Энергия (GRI 302) *
Су және ағынды сулар (GRI 303) *
Биоалуантүрлілік (GRI 304) *
Шығарындылар (GRI 305) *
Қалдықтар (GRI 306) *
Экологиялық өлшемшарттар бойынша жеткізушілерді бағалау (GRI 308) *
Әлеуметтік тақырыптар
Жұмыспен қамту (GRI 401) *
Қызметкерлер мен басшылықтың қарым-қатынасыа (GRI 402) *
Жұмыс орнындағы денсаулық және қауіпсіздік (GRI 403) *
Дайындық және білім беру (GRI 404) *
Саналуандық және тең мүмкіндіктер (GRI 405) *
Кемсітушілікке жол бермеу (GRI 406) *
Қауымдастық бостандығы және ұжымдық шарттар (GRI 407) *
Балалар еңбегі (GRI 408) *
Мәжбүрлі еңбек (GRI 409) *
Қауіпсіздік практикасы (GRI 410) *
Жергілікті халықтар құқықтары (GRI 411) *
Жергілікті қауымдастықтар (GRI 413) *
Әлеуметтік өлшемшарттар бойынша өнім берушілерді бағалау (GRI 414) *
Мемлекеттік саясат (GRI 415 *
Тұтынушының денсаулығы мен қауіпсіздігі (GRI 416) *
Маркетинг (GRI 417) *
Тұтынушылардың дербес деректерінің құпиялылығы (GRI 418) *